EU finansiering, stöd & bidrag

Även om den europeiska unionen, EU, ursprungligen bildades som ett fredsprojekt, har det ekonomiska samarbetet länderna i mellan kommit att bli en allt mer central del av Unionens verksamhet. En viktigt del av EU:s ekonomiska politik är att investera i innovation och företagande. EU-finansiering ges i form av bidrag, lån och garantier.

Innehåll

 

Företagsstöd

Företagsstödet kan delas in i två typer: Indirekt och direkt finansiering.

Direkt finansiering

EU:s program för direkt finansiering omfattar bidrag och kontrakt/anbud.

EU-bidrag

EU-bidrag kan ges direkt till företag, branschorganisationer och konsultverksamheter som verkar för EU:s intressen eller om du bidrar till genomförandet av EU:s program eller politik. Vid direkt finansiering kan EU-kommissionen i vissa fall ge vägledning i form av mallar/protokoll som skall följas samt sätta upp tidsfrister. Uppskattningsvis omkring 10-15% av EU-finansieringen sker genom direkt förvaltning.

Upphandling av kontrakt

Kontrakt tecknas med EU:s olika institutioner genom offentliga upphandlingar. Det kan handla om köp av allt från tjänster och sällanköpsvaror till bygg- och anläggningsarbeten som institutionerna behöver för att fungera. Aktuella möjligheter att söka bidrag samt kommande/pågående upphandlingar finns att tillgå online via portalen för bidrag och upphandling (Eng).

Indirekt finansering

Indirekt förvaltning avser finansieringsprogram som hanteras av länder utanför EU, internationella organisationer eller EU-ländernas biståndsorgan. Omkring 80% av alla EU-finansiering sker genom delad förvaltning där EU-kommissionen delegerar förvaltningen av vissa program till respektive EU-land. De nationella och regionala myndigheterna har hand om den indirekta finansieringen, som i första hand består av fem olika fonder:

 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – ett finansieringsinstrument för att stödja regional utveckling och stadsutveckling
 2. Europeiska socialfonden (ESF) – stödjer sysselsättning, social integration och främjar god förvaltning
 3. Sammanhållningsfonden – hjälp till mindre utvecklade regioner och medlemsstater (exempelvis Portugal, Spanien, Grekland) vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare understiger 90 % av genomsnittet inom EU.
 4. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – finansierar landsbygdsutvecklingsprogram
 5. Europeiska havs- och fiskerifondenen (EHFF) – finansierar fiskeriprojekt, ger omställningsstöd till hållbart fiske och hjälper kustsamhällen att diversifiera sina ekonomier.

Medfinansiering

De flesta EU-bidragen är en form av medfinansiering, det innebär att mottagaren själv behöver stå för en del av finansieringen alternativt hitta en tredje part som kan tänka sig att gå in som medfinansiär. En medfinansiär kan verka inom det privata (t.ex. annat företag) eller det offentliga (kommun, landsting etc.).

EU:s andel av finansieringen är alltid minst 30 procent i de projekt som beviljas stöd. Resterande andel av kostnaderna ska medfinansieras av andra aktörer.


EU lån, garantier och eget kapital

Små och medelstora företag, SMF, spelar en avgörande roll för Europas länder, 99 % av alla företag i EU än nämligen just små och medelstora företag som tillsammans står för två av tre arbetstillfällen inom den privata sektorn.

Samtidigt har många nystartade bolag har svårt att få lån eller annan finansiering därför EU satsar mycket kapital på mindre och medelstora företag så kallade SMF. Programmet Instrumentet för små och medelstora företag vänder sig endast till enskilda små och medelstora företag eller konsortier av SMF:er med upp till 250 anställda vilka har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
samt är etablerade i ett EU-land eller ett associerat land.

Det finns ett par olika finansieringsmöjligheter med lånegarantier från EU i Sverige.

Garantier för innovativa företag

Europeiska investeringsfonden, EIF lämnar garantier[1] tillsammans med Exportkreditnämnden, EKN[2] och tillsammans står de för 80 procent av bankens risk när banken lämnar rörelse- eller investeringskrediter till ett innovativt företag, resterande 20 procent står banken för.

Rörelsekrediter för innovativa företag kan små och medelstora exporterande företag med högst 500 anställda och maximalt 5 miljarder kronor i omsättning.

Rörelsekrediter lägst 260 000 kronor
Löptid för lån/checkkredit max 24 mån/12 mån

Investeringskrediter
Lånet (Investeringskredit) ska finansiera en investering i en produktionsanläggning eller maskiner i Sverige och garantin kan även användas i samband med leasing.

Investeringskrediter från 260 000 kr upp till 75 miljoner kr
Löptid för lån max 84 mån (7 år)

[1]Garantierna är gilltiga till 2020 och används i 39 olika länder inom EU och länder associerade till EU:s Horisont 2020.
[2]EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export.

Almi Mikrolån

Låna upp till 200 000 kr med en begränsad personlig borgen på 10 procent av lånebeloppet. återbetalningstid på upp till 72 månader, amorteringsfrihet de första 12 månaderna samt en förmånlig garantiränta (En uppläggningsavgift om 500 kronor tillkommer).
Mer om Almi

Marginalen företagslån med EIF-mikrogaranti

Gör det möjligt för mikroföretag med max 9 heltidsanställda och högst 20 miljoner i omsättning att låna upp till 250.000 kr.

Mer om Marginalen Bank


Krav & villkor för projekt

 • Maximal projektlängd är 3 år och 4 månader. Totalt har ni tre år på er att planera och genomföra projektet och under de fyra sista månaderna kan ni få medel som täcker kostnader för slutredovisningen.
 • Mål och reslutat – ni måste kunna visa på rimligheten att projektet levererar resultat och når sina uppsatta mål.
 • Kostnadseffektivitet – EU-medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt.
 • Genomförandekapacitet – mottagaren ska ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet. Statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel.
Bedrägeribekämpning

EU tillsammans med samtliga medlemsländer arbetar aktivt med bedrägeribekämpning samt åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (i Sverige bland annat med hjälp av penningtvättslagen). Som ett led i detta arbete innehåller ansökan en rad frågor om er organisation och dess administrativa, ekonomiska och operativa kapacitet, vilka syftar till att identifiera och bekämpa bedrägligt och samhällshotande beteende.


Förberedelser inför projektansökan

Innan du påbörjar upprättandet av en ansökan är det klokt att tänka igenom och begrunda följande punkter:

 • Varför behövs projektet? (vad vill ni uppnå/vad är unikt och nytt)
 • Pågår liknande verksamhet? (finns det några andra likande projekt med stöd från EU-program/hur kan ni knyta an till detta)
 • Målsättning (vilka kortsiktiga och långsiktigt varaktiga mål har projektet)
 • Målgrupp (vem riktar sig projektet till)
 • Förväntat resultat (vilket reslutat förväntar ni er att uppnå efter projektet avslutas)
 • Koppling mellan projektidén och näringslivs behov (beskriv hur er idé kan kommersialiseras)
 • Har ni några (tilltänkta) samarbetspartners
 • Vilka (möjliga) medfinansiärer finns? EU-stöd kräver medfinansiering

Beakta även EU:s övergripande ideal och strävanden (horisontella kriterier) så som hållbar utveckling, bättre miljö, likabehandling, icke- diskriminering och jämställdhet när ni utformar er ansökan.

Dokument som kan behöva bifogas med ansökan:
Medfinansieringsintyg från samtliga medfinansiärer
Inköps-/upphandlingsplan för projekt
Riskanalys


Ansökan

Den som ansöker om EU stöd ska vara en juridisk person, privat- (t.ex. företag) eller offentligrättslig (exempelvis universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter). Den som ansöker om EU-bidrag behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projekt samt tillräcklig likviditet då utbetalning av stöd alltid sker i efterhand.

Ansök nu

Ansökan om EU-bidrag sker genom de regionala och nationella myndigheter som förvaltar fonderna. I Sverige hanterar följande förvaltningsmyndigheter ansökningar om EU-stöd:

Tillväxtverket
Är den främsta förvaltningsmyndigheten i Sverige för organisationer som söker stöd för att driva ett EU-projekt.

Jordbruksverket
För ansökan om bidrag till arbete med hästgård, skog, åkermark, ekologisk, viltvård, våtmark samt skötsel av höns, får och andra djur. Dessutom kan arbete/projekt för bevarande av kulturarv exempelvis återställa stenmur och renovering av kulturbyggnader berättiga till EU-stöd.

 • Jordbrukarstöd
 • Stöd i landsbygdsprogrammet
 • Stöd i havs- och fiskeprogrammet
 • Stöd inom lokalt ledd utveckling – Leader
 • Marknadsstöd

Interreg – Europeiskt territoriellt samarbete.

Interreg handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Sverige deltar i följande 14 st strukturfondsprogram:

Gränsregionala program: Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica, Nord, Kolarctic, Central Baltic Programme och South Baltic Programme.

Transnationella program: Northern Periphery and Arctic Programme, Baltic Sea Region Programme och The

North Sea Region Programme.
Interregionala program: ESPON, Interact, Interreg Europe och URBACT III.

Samtliga program finansieras genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

 

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *