Syftet med en bolagsvärdering är att genom beräkningar försöka uppskatta värdet på ett företag, dess verksamhet och tillgångar. För detta syfte används flera olika värderingsmodeller som lämpar sig olika väl beroende på verksamhetstyp, bolagsform, omfattning, bransch samt företagsålder.

Det finns ett par tillfällen då en bolagsvärdering kan ha särskilt stor betydelse, exempelvis inför en stundande företagsavveckling, försäljning, bolagsdelning eller fusion där man skall gå samman med en konkurrent. Men även företagsledare, större investerare och andra aktieägare kan vara intresserade av att ta reda på vilket värde ett företag beräknas ha utifrån en fundamental analys.

Vad är mitt företag värt?

Hur mycket ditt företag kan tänkas vara värt beror på vad beräkningen avser, det är möjligt att värdera materiella, immateriella och finansiella tillgångar eller välja att värdera omsättning, resultat, kassaflöde och vinst. Det är även möjligt att låta marknaden göra värderingen åt dig, genom att titta på tidigare försäljningar likartade bolag eller helt enkelt lägga ut företaget för budgivning. Vilka värden som prioriteras avgör i slutändan till vilket pris företaget värderas.

Värderingsmodeller

Flera olika modeller kan tillämpas för att beräkna värdet på ett företag. Nedan återfinns information om allt från enklare värderingsmodeller till mycket avancerade bolagsvärderingar. Vissa modeller är mer vanligt förekommande än andra.

1.Substansvärdering

Är en bra första beräkningsmodell om man vill göra en grundläggande enkel företagsvärdering, exempelvis i samband generationsväxling där prisförhandlingarna i samband med överlåtelsen sker på speciella premisser. Modellen beräknar skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder för att få fram substansvärdet i ett bolag.  Att denna värderingsmodell kallas just substansvärdering, beror på att den endast beaktar substantiella värden, dvs. det rent ekonomiska värdet på tillgångar och skulder inom företaget. Denna sorts företagsvärdering gör inga framtidskalkyler och tar inte hänsyn till affärskoncept, synergieffekter, potential eller hur tillgångarna utnyttjas inom verksamheten.

2.Avkastningsvärdering

Den mest använda modellen för företagsvärdering kan användas för att beräknat värdet på nästan alla sorters verksamheter. Värderingsmetoden utgår de senaste årens genomsnittliga resultat, kassaflöde eller utdelning och försöker sedan prognostisera vad en tänkt framtida avkastning beräknas ha för värde idag. För denna typ av kalkyl används nuvärdesmetoden som beräknar framtida utgifter och inkomster har för värde idag, beräkningsresultatet för denna räkneoperation kallas nuvärde eller kapitalvärde.

3.Kassaflödesvärdering – DCF

DCF är en akronym som kommer av engelskans ”discounted cashflows”, värderingsmetoden syftar till att göra en avkastningsvärdering utifrån diskonterade kassaflöden. DCF-värderingen uppskattar företags framtida fria kassaflöden vilka sedan diskonteras till nuvärde. Många experter inom företagsvärdering tillämpar DCF och anser att detta i de flesta fall är den mest användbara teoretiska värderingsmodellen.

4.Marknadsvärdering

Värdet på ett företag kan bestämmas utifrån tidigare genomförda försäljningar av likartade bolag och affärsrörelser. Enligt principen för marknadsvärdering är det marknaden (efterfrågan) som skall styra prissättningen och företagsobjekt värderas i enlighet med tidigare företagstransaktioner eller genom ren budgivning. Marknadsvärdering lämpar sig bäst för företag i branscher där företagsöverlåtelser är vanligt förekommande exempelvis: mindre affärsrörelser, butiker, taxibolag, restauranger samt kiosker. I vissa fall kan marknadsvärderingar även användas för att beräkna värdet av nystartade bolag eller andra svårvärderade objekt.

5.Multipelvärdering

Multipelvärdering används för att jämföra liknande börsnoterade bolag inom samma bransch/nisch med varandra. En vanlig multipelvärdering är att beräkna P/E talet, som beräknas genom att dividera aktuell aktiekurs (börsmarknadens egen företagsvärdering) med vinsten per aktie (EPS). En av de främsta förtjänsterna med multipelvärderingar är att det är en snabb och okomplicerad metod som i första hand bedömer hur likartade bolag är värderade jämfört med varandra. Baksidan med denna sorts bolagsvärdering är att den inte tar hänsyn till framtiden, potential eller klarar av att värdera affärsidén eller verksamheten utan endast utgår från aktuellt börsvärde samt avkastning.

Multipelvärdering är en sorts jämförande värdering och kallas ibland även relativvärdering eller komparativ värdering.

6.Likvidationsvärdering

Denna metod beräknar hur mycket man kan få betalat för företagets tillgångar om verksamheten skulle upphör idag. Likvidationsvärdering används bland annat när man vill räkna ut skiftesbelopp i samband med en likvidation, beräkningsresultatet kallas ibland även för likvidationsvärde eller slaktvärde.

Att värdera ett nystartat företag

Att värdera uppstartsföretag och småskaliga rörelser som enskilda firmor eller fåmansbolag, är ofta en komplicerad sak. En utmaning kan vara att lyckas skilja företagsledaren från dess verksamhet. Startups och småföretag är i regel uppbyggda kring en eller ett fåtal personer som inte sällan besitter unika kompetenser, därför är det viktigt att försöka utröna hur stor del av verksamhetsvärdet som bör tillskrivas dessa nyckelpersoner och vad i rörelsen som går att överföra utan deras unika kompetens.