Ett vanligt hinder för både större och mindre företag att skaffa nödvändigt kapital som krävs för expansion och utveckling. Efterfrågan på företagskrediter är stor, samtidigt är bankerna mycket restriktiva med att bevilja lån till företag. Samtidigt har en mängd nya finansieringsformer tillkommit då företag har olika behov och förutsättningar. Här har vi sammanställt olika finansieringsformer för enskilda firmor (EF), Aktiebolag (AB) och Handelsbolag (HB).

Avbetalning

Större köp och investeringar kan med fördel delas upp på flera delbetalningar. I mångt och mycket fungerar avbetalningsköp som ett lån, men skillnaden är att kreditutrymmet hos banken inte påverkas samtidigt som säljaren genom äganderättsförbehåll har rätt att återta varan om köparen inte följer avbetalningsplanen eller missköter amorteringarna.

Bryggfinansiering

Bryggfinansiering är egentligen en felöversättning av engelskans Bridge financing och avser kortfristiga låneupplägg, där en tillfällig finansieringslösning snabbt behöver fås på plats. Oftast använder företag bryggfinansiering för att skjuta till tillfälligt kapital om ett bolags likviditet tar slut under en pågående större finansieringsprocess.

Checkkredit

Följande namn kontokredit, checkkredit/rörelsekredit, kreditkonto, företagskredit, används för att beskriva finansieringsformer där en kredit kopplas till likvidkontot. Kreditutrymme kan belastas likt ett kreditkort och du betalar endast för den del av krediten som faktiskt nyttjas. Dock varierar villkoren rörande löptid, ränta och eventuella fasta avgifter.

Egenfinansiering

Innebär att företag använder det egna kassaflödet och kapitalet eller återinvesterar vinst i företagets verksamhet.  För att egenfinansiering skall vara ett gångbart alternativ måste tillräckliga likvida tillgångar finnas ackumulerade i bolaget.

Emissionslikvid

Det är möjligt för bolag att emittera fler aktier genom en så kallad nyemission, detta görs vanligtvis i samband med att man vill växa som företag.  Genom att tillföra fler aktier får bolaget tillgång till frisk kapital detta kallas en emissionslikvid.

Exportfinansiering

Denna specifika finansieringstyp används för att finansiera exportaffärer. Vid långväga och ibland mycket omfattande affärer med utlandet är det inte ovanligt att köpare efterfrågar längre betalningsfrister. Företag vars varor och tjänster i hög grad går på export, behöver därför kunna erbjuda generösa betalningsvillkor och kredittider. Tanken med exportfinansiering är att göra det möjligt även för mindre kapitalstarka bolag att konkurera på den globala marknaden.

Factoring

Omfattar olika finansiella upplägg där obetalda kundfakturor utgör säkerhet för ett lån eller att fodringen säljs och skuldebrevet (fodringsrätten) överlåts.

Två factoringtyper:

1 – Fakturaköp innebär att ett företag säljer rätten till fodringen till en tredje part.

2 – Fakturabelåning används för att beskriva olika sorters fakturafinansiering där kundfodringar fungerar som säkerhet och “pantsätts”.

Fastighetsfinansiering

Under detta samlingsnamn samlas en mängd olika finansieringsalternativ däribland fastighetslån, byggnadskredit (under byggtiden), bostadsrättslån samt lån till skogs- och lantbruksfastigheter.

Finansieringskapital

Är ett samlande begrepp som beskriver internt (eget) eller externt (andras) sparkapital som används för kunna anskaffa resurser och genomför investeringar.

Fordonsfinansiering

Det finns många olika finansieringsmöjligheter för företag som skall införskaffa företagsbil. Avbetalning, billeasing, säkerställda billån eller låneavtal utan säkerhet. Dessutom kan större banker erbjuda låneupplägg för fordonsflottor samt i vissa fall anpassade/skräddarsydda lösningar.

Förlagslån med konverteringsrätt

Konvertibelt förlagslån, innebär att skuldebrevet är upprättat på ett sådan vis att fodran/skulden kan konverteras till optioner/aktier i företaget som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs.

Förvärvslån avser finansieringsupplägg i samband med företagsförvärv, överlåtelse i samband med generationsväxling samt vid uppköp av aktier (Aktiebolag) eller andelar (Handelsbolag). Lån i samband med bolagsköp kan omfatta hela eller delar av köpeskillingen.

Kapitalandelslån

Den tidigare förbjudna finansieringsformen, utmärker sig genom att lånevillkoren påverkas av hur väl ett bolag presterar. Kapitalandelslån beskrivs bäst som ett mellanting mellan skuld och aktieinnehav. Beslut om att ta upp ett kapitalandelslån skall tas vid bolagsstämma.

Ytterligare andra speciella finanstyper för aktiebolag är optionslån, konvertibellån samt vinstandelslån, vilka alla upprättas kommer med särskilt villkorade skuldebrev.

Koncerninterna lån

Lån från ett moderbolag till exempelvis ett dotterbolag kallas koncerninterna lån där speciella regel måste följas för att inte riskera att det ses som ett förbjudet lån.

Lagerfinansiering

Belåna varulager genom lagerfinansiering internationellt känt som Stock finance. Innebär att, oftast värdefulla varor, så som bilar eller andra fordon och maskiner, används som säkerhet för ett lån.

LBO finansiering

LBO är en akronym hämtat från engelskans Leveraged Buy-Out. LBO finansiering, ibland även kallat belånat uppköp, är metod riskkapitalbolag använder i samband med företagsförvärv. Vid en LBO ställer man målföretagets kommande kassaflöde eller andra tillgångar som säkerhet för ett lån.

Leasing

Istället för att köpa och äga ett fordon eller en maskin, är det möjligt för både små och stora företag att leasa det man behöver till verksamheten. Företagsleasing lämpar sig väl om det handlar om ett tillfälligt behov och man vill undvika att binda upp kapitaltillgångar i onödan.

Två leasingtyper:

Finansiell leasing innebär mycket förenklat att företaget som leasar exempelvis ett fordon ansvar för den som vilken annan investering som helst. Det innebär att man står för alla kostnader för t.ex. service, reparationer eller underhåll. När leasingavtalet löper ut kan företag, om de vill, välja att köpa den tidigare leasade produkten genom att betala restskulden (mellanskillnaden mellan rådande marknadsvärde och de betalningar som gjort under leasingtiden).

Operationell leasing kan i princip likställas vid att hyra av en produkt, tjänst eller vara som kan nyttjas och användas så länge leasingavgiften betalas.

Likviditetslån tas upp i syfte att avhjälpa tillfällig kapitalbrist i samband med likviditetsunderskott. Den bakomliggande orsaken till detta underskott är att inbetalningarna är mindre än utbetalningarna, för att långsiktigt få bukt med återkommande likviditetsbrist behöver en bättre budget upprättas och en buffert byggas upp.

Lån utan säkerhet

Det flesta konsumentkrediterna på marknaden ges ut säkerhet, men när det gäller lån till företag är detta fortfarande en relativt ny finansieringstyp. De flesta företagslån utan säkerhet kräver att en eller flera borgensmän garanterar skulden genom personligt borgensåtagande.

Maskinfinansiering

Alla slags finansieringslösningar som används i samband med maskinköp går under samlingsnamnet maskinfinansiering. Detta omfattar allt från maskinlån, leasing samt del- och avbetalning.

Obligationslån

Obligationslån handlar i regel om långfristiga lån med fast ränta. EN obligation är ett räntebärande enkelt skuldebrev och juridiskt dokument som visar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut, bostadskreditinstitut eller ett större företag. Att emittera obligationslån är normalt något som större företag, staten, banker och bostadskreditinstitut gör, mindre företag och enskilda firmor har inte denna möjlighet.

Orderfinansiering

Större ordar och tilldelade upphandlingar kan kräva både nyanställningar och att omfattande inköp görs. Orderfinansiering kan hjälpa er frigöra det nödvändiga kapital som behövs.

Projektfinansiering – avser i regel olika långsiktig finansieringsformer där mottagaren är ett fristående ofta större projekt, där betydande investeringar krävs för ett lyckat genomförande.

Relationslån – avser företagslån som sker där en nära relation mellan företag och bank byggts upp över tid. Fördelen med detta är att banken oftast har bättre insyn i företaget och därmed kan bedöma kreditrisk och anpassa lånevillkoren bättre efter/till kunden.

Riskkapital

Riskvilligt kapital avser alla sorters kapitaltillskott i företag som inte är lån. Riskkapital kan investeras för tillväxt eller utköp. Företag kan få tillgång till riskkapital genom enskilda investerare eller nätverk (affärsänglar), venture capital bolag, riskkapitalister samt investmentbolag.

Säkerställda företagslån

Ett säkerställt lån innebär att något pantsätts för att minskar kreditrisken för lånegivaren. Vanliga säkerheter vid företagslån är vid större belopp företagshypotek, fastigheter, ett eller flera fordon. Vid mindre belopp kan det vara lagertillgångar, kundfodringar och fakturor.

Ägarspridning med eller utan notering

Ett av de vanligaste visen att få in mer kapital till ett företag är genom att ta in flera ägare. Ägarspridning förekommer inom så väl noterade som onoterade bolag, och innebär att aktieinnehavet sprids ut över ett större antal olika aktieägare jämfört med tidigare.

Relaterade affärsmodeller/finansiella tjänster

Franchise innebär att man hyr eller köper rätten att använda ett varumärke, koncept eller en eller flera produkter.

Reskontraservice är en sorts fakturaservice för företag där man överlämnar ansvaret för inbetalningshanteringen, vilket kan hjälpa till att öka kassaflödet samtidigt genom effektivare administration.


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *