Även om varje verksamhet är unik, genomgår i princip alla företag följande utvecklingsfaser. Att identifiera i vilken fas av sin livscykel ett företag befinner sig i, är användbar i samband med företagsvärderingar samt för att tolka vilken sorts finansieringsbehov som kan tänkas uppstå i närtid.

Ett företags livscykel ibland kallat dess produktlivscykeln omfattar följande fem faser:

 1. Start och pionjärfasen – Produktutvecklingsstadiet

Under denna fas befinner sig verksamheten i sin linda. Ett frö till en idé skall omvandlas från teori till praktik. Under uppstartsfasen är intäkterna i regel obefintliga och man har ännu inte någon färdig produkt eller tjänst att peka på för att locka till sig investerare eller söka finansiering. Samtidigt kan utlägg för investeringar och utgifter i form av lön, konsultarvoden, juridiska kostnader, inköp och eventuella leasing eller hyreskostnader vara en förutsättning för att man skall kunna realisera affärsidén. Start och pionjärfasen präglas generellt av ovisshet och ekonomiskt risktagande.

Möjlig finansiering under denna fas:

 • Nordiskt klimatinitiativ (NCF) – Söka finansierar om mellan 250 000 och 500 000 euro till projekt som kan bidra till ett bättre klimat och minskad fattigdom i låginkomstländer.
 • EU bidrag – inom ramen för satsningen Horisont 2020
 • Vinnova – Innovationsstöd för små och medelstora företag
 • Tillväxtverket – Regionalt bidrag för företagsutveckling
 • Energimyndigheten – Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik
 • Almi – innovationslån
 • Företagslån
 1. Genombrottsfasen – Introduktionsstadiet

När en produkt eller tjänst väl existerar och är redo att introducera på marknaden, har företagandet gått in i den kritiska genombrottsfasen. Det är nu agnarna sållas från vetet, om efterfrågan är tillräckligt stor kan lönsamhet skapas och företaget etablera sig på marknaden.

I samband med introduktionsfasen kan det finnas behov av att låna pengar till exempelvis marknadsföring och nyanställningar. Att lyckas hålla sig likvid är ofta en stor utmaning i denna fas och därför kan företagslån som garanteras med personlig borgen eller säkerhet i kundfakturor vara en tillfällig lösning för att täcka de eventuella kapitalbehoven.

 

 1. Tillväxtstadiet

Många entreprenörer och startup-grundare upplever tillväxtfasen som den roligaste, det är nämligen under denna tid som företag växlar upp för att nå sin verkliga potential. Nyanställningar, investeringar och uppköp görs med syfte att växa.  Denna period utmärker sig genom stora kapitalbehov, det är inte ovanligt att man tar in extern kapital genom investerare i form av riskkapitalister eller genom marknadsnotering på börsen. Målet med tillväxten är att öka omsättningen, flytta fram sina positioner och ta marknadsandelar.

 1. Mognadsstadiet

När tillväxten avtar och stagnerar har företagandet gått i ett nytt skede. Nu handlar det mer om att optimera och justera för att få bättre vinstmarginaler.  Strategiska uppköp av konkurrenter och/eller fusioner är vanligt förekommande för att skapa synergier och kostnadsbesparingar. Verksamhetens alla delar genomlyses för att stärka svaga länkar, effektivisera processer samt kapa olönsamma delar.

Mognadsstadiet kan liknas vid trädskötsel där man jordförbättrar, gödslar och beskär samt fäller träd för att skapa en bättre jordmån för hela beståndet. Företag som befinner sig i mognadsstadiet eftersträva att upprätta långsiktiga och förmånliga avtal. Genom att peka på en lång företagshistorik, sunda finanser samt välinarbetat varumärke kan nya långsiktiga bankavtal upprättas och befintliga lån omförhandlas.

 1. Nedgångsstadiet

Efter tider av kontinuerlig försäljningstillväxt når alla verksamheter för eller senare till en punkt då försäljningen avtar för att sedan gå ner.  När försäljningsnivåerna stabiliserat sig ligger de oftast kvar på denna nivå eller minskar ytterligare under en lång tid framöver om inga insatser görs för att bryta cykeln.

Några möjliga återgärder som kan göras för att på nytt nå bättre lönsamhet är:

 1. Förbättra befintliga produkt och återlansera den, med förhoppning att nå en ny tillväxtfas.
 2. Effektivisera produktionskedjan och på så vis kapa kostnaderna.
 3. Sälja ut hela eller delar av företagsverksamheten.