Företagslån innebär alltid en förhöjd risk för långivare, därför behövs någon form av garanti för att säkerställa så att beloppet betalas tillbaka. I vissa fall kan en fastighet, egendom eller företagshypotek (fram till 1 januari 2009 företagsinteckning) fungera som säkerhet men den absoult vanligaste lösningen är personlig borgen (i vissa fall i kombination med ytterligare krav på garanti).

Personlig borgen innebär att en borgensman eller flera borgensmän tar på sig det juridiska ansvaret för att fullgöra en förpliktelse, i detta fall handlar det om att följa avtalet och betala tillbaka lånet med egna medel om företaget inte kan göra det själv. Det uppenbart negativa med detta upplägg är att ägare, styrelseledarmöter eller andra viktiga personer inom verksamheten blir personligt betalningsansvariga och tvingas ta ett mycket stort solidariskt eller enskilt ansvar. Det går inte nog att understryka de personliga ekonomiska riskerna som en enskild borgensman tar, sålde finns det ett naturligt intresse för företagslån utan krav på borgen.

De senaste åren har allt större vikt lagts vid företags ekonomiska förutsättningar indikatorer som nettoomsättning, tillväxttakt, skuldsättningsgrad samt rörelsemarginalen är alla nyckeltal som kan används för att värdera återbetalningsförmågan. En del långivare har frångått kravet om personlig borgen, istället ställer man krav på en mer begränsad skötselborgen eller företagshypoteket som ger särskild förmånsrätt vid utmätning och konkurs.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"

Undgå kravet om personlig borgen

Trots att trenden tycks vara att fler företagslån inte längre kräver personlig borgen, är det alltjämt så att detta krav oftast ställs på företag då de tecknar lån utan annan säkerhet inte minst om det rör sig om större belopp. Kravet på borgensman innebär emellertid inte att du personligen måste i borgen för lånet bara för att det är ditt eget företag, det kan gå att hitta en extern garant som istället tar på sig betalningsansvaret.

Mikrofonden Sverige är en sammanslutning av regionala mikrofonder som verkar för att främja och möjligöra lokalt mikroföretagande genom att erbjuda kapitalinvesteringar och garantier för lån. Mikrofonden Sverige kan gå in som borgensmän vid företagslån så att du slipper personlig borgen.

Observera att vid företagslån för enskild firma eller handelsbolag automatiskt medför ett personligt betalningsansvar, då det i juridisk mening inte är någon skillnad mellan personen och företaget.


Skötselborgen även kallat ägarborgen, innebär att bolagsägaren går i borgen för företagets skulder vilket kan röra sig om lån eller andra fodringar. Skötselborgen handlar om en så kallad kommersiell borgen där någon borgar för en juridisk person vilket kan jämföras med konsumentborgen vilket i regel syftar på att någon borgar för en fysisk person. Den huvudsakliga skillnaden mellan personlig borgen och skötselborgen är att den senare normalt är reglerad till att omfatta ett visst belopp medan den tidigare innebär ett fullständigt finansiellt betalningsansvar.
  Pant knyts till en lös eller fast egendom och är den vanligaste alternativa formen av säkerhet som används om företagslån inte förutsätter personlig borgen. Pantsättningen i detta sammanhang innebär att en tillgång kopplas ihop med och låses till låneavtalet tills det att hela skulden är återbetalad. Om återbetalningen inte sker i enlighet med avtalet har långivaren rätt att ta över äganderätten för panten. Fastighets- samt företagshypotek är två vanligt förekommande varianter av pant som kan användas som säkerhet vid lån.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *