Söker du en enkel definition av ett visst begrepp? Ta reda på innebörden här. Här hittar du förklaringar till vad olika ord & termer inom ekonomi betyder.

A

Affärsbank är ett bankaktiebolag som erbjuder wholesale banking dvs. in- och utlåning till ett brett spektrum av kunder så som myndigheter, större företag, andra banker liksom till privatpersoner och småföretagare.


B

Bankgaranti – I samband med upprättande av avtal med en ny kund, leverantör eller hyresvärd kan särskilda försäkranden krävas för att respektive part skall kunna lita på att ingånget avtalet kommer att hedras. Bankgarantier, är ett exempel på en sådan säkerhet, borgensförbindelse/accessoriska bankgarantier innebär att banken går i god för en part i det slutna avtalet. Exempel på när en bankgaranti kan förekomma:

  • Vid förskottsbetalning samt betalning i efterskott.
  • Vid återkommande och upprepade köpavtal.
  • Vid hyreskontrakt av lokal/kontor.
  • I samband med anbud och företagsköp.

C

D

DCF-modellen är en allmänt vedertagen avancerad metod för företagsvärdering, som utgår från historisk ekonomisk data för att uppskatta och beräkna värdet på framtida kassaflöden. DCF-värdering är den vanligaste värderingsmodellen på marknaden och kan användas för att värdera de flesta sorters företag.

Diskontering Pengar har inget fast värde utan dess värde varierar över tid, därför tillämpas diskontering för att räkna ut framtida tillgångars värde i förtid (nutid). Företag använder diskontering för att exempelvis beräkna vad framtida betalningsströmmar har för värd idag. I detta sammanhang används ofta begreppet diskonterade kassaflöden, ett prognostiserat kassaflöde som sedan diskonterats (omräknats) till nuvärde.


E

F

G

H

I

J

K
Kassaflöde

Kassaflöde avser ett företags samliga betalningsströmmar, inbetalningar och utbetalningar, under en avgränsad tidsperiod.

Kassaflödesanalys fungerar på liknande vis som en resultaträkning och beskriver den ekonomiska utveckling som skett under en viss period ex. bokslutsperiod. Men man mäter olika saker, ett företag kan uppvisa negativt kassaflöde trots att man genererar ett positivt resultat, exempelvis om omsättningstillgångar är uppbundna i kundfordringar.

Fritt kassaflöde är det som återstår av betalströmmen efter att samtliga kapitalkostnader räknats av.

Konsumentbank avser en finansiell bankverksamhet vars fokus ligger på retail banking dvs. att erbjuda in- och utlåning till privatkunder och småföretag.


L

M

N

Nuvärde , även kallat kapitalvärde anger framtida tillgångars värde idag. Nuvärdet beräknas genom använda nuvärdesmetoden, en tillämpning av diskontering som används för att fastställa en verksamhets lönsamhet.


O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö