De allra flesta verksamheter arbetar med någon form av skulder. Det är vanligt att ta ett lån för att komma igång eller klara sig igenom en extra svår period. Samtidigt är företagsskulder som vuxit sig stora en relativt vanlig förekomst. När du får problem med att betala tillbaka dina skulder i tid kan du ha behov av en sanering.

När någon inte betalar sina räkningar eller skulder så hamnar ärendet förr eller senare hos Kronofogden. De behandlar inte företag på samma sätt som privatpersoner, och det är också relevant vem du är skyldig pengar. Men långt innan det går så långt har du ofta fått påminnelser och inkassokrav.

skuldsanering som företagare

Idag finns det skuldsanering för privatpersoner och en annan för företagare, men det är alltid personens ekonomi som saneras, inte företagets. Ett minimumkrav är att du varit nära involverad i företaget. Din partner, barn och andra som också har varit en del av det hela kan ansöka om skuldsanering för företagare via blankett eller via Kronofogdens e-tjänster.

Du har då tre år på dig att betala tillbaka skulderna. Under den här tiden så rekommenderas det att hålla sig undan från lån och andra skulder, eftersom dessa inte omfattas av saneringen och därmed måste betalas i sin helhet. För de övriga skulderna ska du ha möjlighet att betala av en sjundedel av prisbasbeloppet varje kvartal. Om du inte klarar av det kan du ansöka om att få saneringen upphävd och ansöka om vanlig skuldsanering.

Reglerna runt företagsskulder och skuldsanering har utformats för att det ska vara enkelt att starta eget. Om du skulle få problem ska du snabbt kunna lösa dem och gå vidare. Samhället vill uppmuntra initiativ och entreprenörsandan. Naturligtvis är det billigare och lättare att undvika stora skulder. Men möjligheten att ställa allt till rätta och gå vidare finns där i alla fall.

när företag ej betalar skulden

Betalningsföreläggande

Vid uteblivna betalningar har fordringsägare rätt/möjlighet att ansöka om ett föreläggande om betalning, för att få kravet/skulden fastslagen. Företag meddelas om betalningsföreläggande via ett delgivningskvitto som bland annat innehåller fordringsägarens olika krav, när detta När delgivningskvitto är underskrivet har företaget en viss förklaringstid (vanligtvis 10-12 dagar), på sig att åtgärda kravet genom betalning/annan lösning eller att bestrida kravet. En ansökan/utslag om betalningsföreläggande kan leda till en betalningsanmärkning på företaget (den juridiska personen) hos kreditupplysningsföretagen.

 

Företag som inte klarar av att betala sina skulder och ej bestrider kraven, kommer att meddelas ett utslag vilket är att likställa vid ett av en domstol fastställd skuld och betalningskrav. Företag har rätt att få utslaget prövat i domstol, men om företaget förlorar i domstolen kan företaget bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader.

Betalningsansvar

Vem som ansvarar för att ett företag betalar sina skulder varierar beroende på företagsform och fodringstyp. Grundregeln är att bolaget är ansvarigt att betala skulderna om du bedriver verksamheten som aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Men för exempelvis företagslån utan säkerhet har bolagsmän/borgensmän normalt förbundit sig till ett personligt borgensansvar för skulden.

Andra avtal kan vara säkerställda genom fastigheter, bolagstillgångar eller annan pantsättning. I samband med ansökan om betalningsföreläggande väljer fordringsägaren om denna vill rikta föreläggandet mot bolaget, enbart mot bolagsmännen eller mot både bolaget och bolagsmännen. Om domen eller beslutet, det så kallade utslaget, säger att det är bolaget som ska betala endast utmätning av bolagets egendom göras.

Utmätning

De flesta företag äger tillgångar av värden i vissa fall kan dessa tillgångar konfiskeras genom utmätning för att användas till att betala företagsskulder. Några tillgångar som Kronofogden kan utmäta är överskott på skattekontot, fordringar samt fastigheter. Innan ett beslut om utmätning tas görs en utredning där man kontrollerar bolagsmännen, företagsverksamheten samt kontroller vilka tillgångar som kan utmätas.

Några villkor måste uppfyllas för att en företagsutmätning skall kunna realiseras:

  • Egendomen ska tillhöra bolaget.
  • Egendomen ska kunna överlåtas.
  • En ekonomisk enhet får inte brytas.
  • Utmätningen ska ge ett försvarligt överskott.

Beslut om utmätning kan överklagas och prövas i domstol.

Vräkning/avhysning

Vid obetalda hyror eller på annat vis brutet arrendeavtal, kan vräkning/avhysning komma att bli aktuellt.

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion kan inledas om ett bolag bedöms ha en stark affärsidé men trots detta råkat i ekonomiskt trångmål. Detta är ett alternativ till konkurs, där man utgår från huvudtanken att om företaget genomgår omfattande förändringar har förutsättningar att överleva och på sikt bli vinstdrivande.

Konkurs

Förenklat innebär en konkurs att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Uppskov med betalning och avbetalning

Vilka möjligheter det finns för att skjuta upp betalningar av skulder eller för att upprätta en avbetalningsplan beror på om företaget har skulder till staten eller till privatpersoner och företag.

Vid allmänna skulder (statliga fordringar) är det möjlighet att söka uppskov/ avbetalningsplan.

Vid enskilda skulder (t.ex. banklån, kreditkortsskulder eller hyresskulder) varje fordringsägare bestämmer huruvida de vill/kan bevilja uppskov/ avbetalningsplan.

Preskription

Fordringsägare måste väcka talan och ansöka om betalningsföreläggande inom en viss tid innan en skuld preskriberas. Hur lång denna preskriptionstid är, kan dock variera.

  • För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år.
  • Skulder till staten preskriberas efter fem år.
  • Krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen har en preskriptionstid på tio år.
  • Hyresskulder har för bolag en preskriptionstid på tio år.
  • Övriga löpande skuldebrev, exempelvis företagslån, har en preskriptionstid på tio år.

Undvik vissa former av lån

Det är lätt att vända sig till firman för ekonomisk hjälp. Men här gäller det att se upp med förbjudna eller otillbörliga lån. Det är bland annat förbjudet att ta ett lån från sitt eget aktiebolag. Aktieägare, anhöriga och närstående bolag omfattas av denna regel. Bolaget får heller inte ställa säkerhet för privata lån. Eftersom detta kan leda till böter och ibland även fängelse bör du undvika en liknande situation. Däremot så kan du ansöka om dispens från lagen. Detta bör dock göras innan lånet eller säkerheten tas ut.