Innehåll

 

Vad är ett skuldebrev?

När låneavtal ingås upprättas ett skuldebrev, en slags kvitto som fungerar som ett skriftligt juridiskt bindande dokument skuldförbindelse mellan en borgenär (långivare) och gäldenär (låntagare). Skuldebrevet innehåller ett skriftligt erkännande av en penningskuld och den summan låneavtalet gäller. Likt andra juridiska avtal skall de signeras och dateras. Ett enkelt skuldebrev innehåller oftast även ytterligare villkor så som ränta samt tid och tillvägagångssätt för återbetalning. Ett enskilt skuldebrev kan fungera som en säkerhet/garanti för ett lån när någon ytterligare reell säkerhet inte finns eller kombineras med exempelvis ett pantbrev (inteckning i fastighet) eller företagsinteckningsbrev (företagsinteckning som möjliggör att rörelseegendom används som kreditsäkerhet).

Muntliga skuldebrev har i juridisk mening samma giltighet som skriftliga, dock ligger bevisbördan helt och hållet på den som yrkar på att ett avtal har träffats.

Låneavtal mall – Exempel på vad skuldebrev ska innehålla

Låneavtal mall i 11 exempelpunkter:

1. Vilka som ingått låneavtal – fullständiga uppgifter borgenär (långivare) och gäldenär (låntagare)
2. Lånebelopp som avtalet avser
3. Ränta och hur denna skall beräknas
4. Andra övriga avgifter, så som t.ex. uppläggningsavgift
5. Storlek på amortering
6. Återbetalningstid
7. Hur lånet ska betalas tillbaka
8. Uppsägningsklausul
9. Eventuell dröjsmålsränta
10. Förtidsinlösen och eventuell ränteskillnadsersättning
11. Underskrift av båda parter samt datering/ort

Ladda ner gratis mall för enkelt skuldebrev

Juridiskt regleras innehållet i skuldebrev i skuldebrevlagen (SkbrL), men denna lag kan vara ganska krånglig för en lekman att uttolka därför är det att rekommendera att ta hjälp av en avtalsjurist vid upprättande av låneavtal så att innehållet utformas juridiskt korrekt.

Tänk på att det inte alltid räcker med att endast ange eventuella panter och säkerheter i skuldebrevet, du måste exempelvis även ansöka om inteckning av fastigheten hos Lantmäteriet eller företagsinteckning hos Bolagsverket för att kunna använda företagsägd fastighet eller rörelseegendom som kreditsäkerhet.

Låna ut pengar till eget aktiebolag

Att låna pengar som privatperson från egna bolag är strikt förbjudet, däremot är det möjligt att låna ut pengar till sitt eget aktiebolag. Men precis som vid alla andra låneavtal skall ett skuldebrev upprättas. I detta fall skapas ett skuldebrev mellan dig (personligen) och ditt aktiebolag (juridisk person), avtalet bör innehålla alla grundläggande uppgifter så som lånebelopp samt ränta. Dock är det inte helt nödvändigt att ange exakt hur återbetalningen skall ske om du står som ensam ägare av företaget, om detta utelämnas förutsätts att skulden skall återbetalas efter anfordran (formell begäran). Skulle företaget med tiden växa och få fler delägare kan det oreglerade skuldebrevet uppdateras och regleras utifrån de nya förutsättningarna.

Viktigt att tänka på innan du lånar ut pengar till ditt bolag är att endast en marknadsmässig räntan får tas ut, exakt vad detta innebär varierar beroende på hur stora belopp det rör sig om, återbetalningstid samt hur pengarna skall nyttjas. Ett riktmärke för vad som är en marknadsmässig ränta för fåmansföretag kan vara att jämföra ränta på företagslån hos olika svenska kreditgivare. Dock bör du vara medveten om att det är Skatteverket som i slutänden avgör vad som kan anses vara en marknadsmässig ränta och den överstigande delen kommer beskattas som en förtäckt utdelning. Den marknadsmässiga räntan som en delägare får från fåmansföretaget för medel som han eller hon har lånat ut, beskattas annars normalt i inkomstslaget kapital.

Vad skiljer ett löpande och enkelt skuldebrev?

Enkla skuldebrev utgör ett bevis på att en fordran finns, kan överlåtas exempelvis i samband med en konkurs genom denuntiationen men särskilda regler tillämpas och gäldenären måste uppmärksammas. För lån mellan privatpersoner eller till eget företag används i regel enkelt skuldebrev (enkel lånerevers), som inte är ett värdepapper utan enbart en revers där det tydligt framgår vem det är som är skyldig pengar och vem det är som ska få betalt.
Löpande skuldebrev är en typ av värdepapper, som lätt kan ges bort/säljas och ger innehavaren rätt att kräva in betalning. Dessa löpande skuldebrev kan delas in i två huvudtyper: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Innehavarskuldebrev innebär att den som innehar det löpande skuldebrevet också äger rätten att få betalt. Vid orderskuldebrev äger en specifik namngiven borgenär rätten att få betalt, det är möjligt att överlåta fodringsrätten till en annan borgenär.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"