Ägarskifte i företag behöver inte vara så komplicerat men det gäller att få alla bitar på plats. Anlita en kvalificerad företagsförmedling vid försäljning eller inköp och få tillgång till all nödvändig expertis som krävs för att genomföra säkra affärer.

Företagsförmedlare kopplar ihop bolagsägare med intressenter som vill köpa företag. Här hittar du information om företagsmäklare som med rätt kompetens, erfarenhet och engagemang kan hjälpa dig med bolagsförsäljning.

Vad innebär företagsförmedling?

Att sälja företag kan var en utdragen process, den huvudsakliga utmaningen ligger i att hitta relevanta spekulanter. Många verksamheter kräver ägare med specifika branschkunskaper. Företagsförmedlingar har ett stort kundunderlag vilket gör det lättare att hitta lämpliga köpare.

Företagsförmedlare arbetar målmedvetet för att underlätta företagsförsäljningar. En viktig del i detta arbete är rådgivning och vägledning för såväl köpare som säljare. Det är en extra trygghet att ha någon som satt sig in i omständigheterna och besitter tillräcklig kunskap om både affärsmässiga och juridiska överväganden.

Att anlita företagsmäklare

Fram till 1990 fanns ingen professionell yrkeskår specifikt utbildad för att hantera och genomföra hela den process som ett överlåta av företag innebär. Istället hänvisades både säljare och köpare till att anlita flera konsulter med olika yrkesinriktning som gemensamt sköte hela processen. Detta var naturligtvis både krångligare och mycket mer tidskrävande än att anlita en huvudman (företagsmäklare) som är med under hela affären.

Numera finns det en mängd utbildade och erfaren företagsmäklare vars specialitet är att hjälpa till under hela överlåtelseprocessen. Dessa företagsmäklare kombinerar gedigna kunskaper med ett väletablerat kontaktnät och har vad som krävs för att genomföra hela bolagsförsäljningen från start till mål.

Vad gör en företagsförmedlare

En företagsmäklare, eller företagsförmedlare agerar ombud mellan säljare och köpare av företag.

Värdering

I det första steget innan överlåtelseprocessen påbörjas kommer företagsförmedlaren att göra en bedömning av företagets värde och därefter upprättas ett värderingsintyg.

Några av de modeller som tillämpas vid bolagsvärdering är: Marknadsvärdering, Substansvärdering, Multipelvärdering, Kassaflödesvärdering (DCF), Residual Income Valuation (RIV) eller Likvidationsvärdering. vilken metod man väljer att använd beror exempelvis på verksamhetstyp, hur länge det varit i drift samt dess storlek.

Maximera försäljningsvärdet

Efter en grundlig genomgång av företaget kan förmedlaren komma med rekommendationer om värdehöjande åtgärder, detta är förändringar som kan genomföras inom ramen för den befintliga verksamheten och som kan skapa mervärde för eventuella köpare.

Anskaffning av spekulanter

Företagsförmedlingar har väletablerade marknadsplatser som kan används för att exponera företagsobjekt för potentiella intressenter. Men de har även andra kanaler att använda för att maximera marknadsexponeringen, det kan handla om att attrahera köpa även från utlandet eller utökad marknadsföring av ett objekt.

Expertis och assistans

Företagsförmedlingarna har även tillgång till expertis antingen ”inhouse” eller genom konsulter som kan hjälpa till och lösa alla tänkbara problem och funderingar som kan uppstå i samband med företagsöverlåtelser. Några efterfrågade kompetenser är juridik, skatterätt samt olika finansieringslösningar beroende på företagsform. Men det är även möjligt att få hjälp att skapa, upprätta och hantera dokumentation samt myndighetskontakter.


Etik/praxis inom företagsförmedlingar

Följande normer och regler kan ses som vägledande praxis bland företagsförmedlare:

  • skydda och tillvarata sin uppdragsgivares intressen
  • i förhållande till säljare och köpare visa objektivitet och efter bästa förmåga tillvarata båda parters berättigade intressen.
  • vid upprättande av handlingar eftersträva att samtliga berörda parters önskemål och angelägenheter uttrycks entydigt och klart för att undvika missförstånd.
  • söka verifiera uppgifter som erhålls beträffande objekt som skall förmedlas, allt i syfte att skydda intressenter mot fel, överdrifter eller undanhållande av väsentliga fakta.
  • genom diskretion och vald sekretessnivå skydda parters berättigade intressen.
  • informera uppdragsgivare om dennes upplysningsplikt och spekulanter/köpare om dennes undersökningsplikt.
  • ej illojalt dra nytta av övriga branschkollegors arbete.

Observera att dessa punkter kan variera och se annorlunda ut hos olika förmedlingar men grundkonceptet är detsamma.


Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *