Den som lånar ut pengar löper alltid en risk att återbetalningen uteblir, för att banker och kreditgivare ändå skall vara villiga att erbjuda företagslån även till mindre och nystartade bolag krävs därför någon form av säkerhet. Till och med företagslån utan säkerhet förutsätter garantier i form av borgensåtagande.  Här hittar du information om vilka andra sorters säkerheter som kan användas vid företagslån:

Fastigheter

Fastigheter av olika slag så som industribyggnader och kontor kan användas som säkerhet vid fastighetslån men också vid andra sorters finansieringsformer.  En fastighet värderas och sedan tas pantbrev ut. Därefter pantförskriver långivaren dessa som säkerhet för lånet. Normalt kan du låna upp till en viss gräns mot pantbrevet kan du bara låna upp till en viss gräns mot pantbrev.

Om ett pantbrev saknas för fastigheten tillkommer en kostnad för lagfart med stämpelskatt som uppgår till 4,25% för juridiska personer som exempelvis aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.

Bostadsrätter

I vissa fall kan bostadsrätter utgöra en del av säkerheten när särskilda avtal om banklån till företag förhandlas fram.

Fakturor

Obetalda kundfakturor kan antingen säljas eller belånas. Att fakturor används som säkerhet genom så kallade fakturalån har blivit allt vanligare.  Ett skäl till detta är att fakturor är en lättvärderad säkerhet samtidigt som indrivning av obetalda skulder är en lukrativ affärsverksamhet.  Att sälja eller belåna fakturor ställer generellt inte heller samma högra krav på bolags/företagares kreditvärdighet som ett företagslån gör.

Aktiepant

Aktiebolag har möjlighet att pantsätta aktier/ägarandelar i den egna verksamheten. Nackdelen med bolagspant av detta slag, är att banken har rätt att sälja vidare pantsatta aktieposter om låneavtalet inte hedras, vilket medför en potentiell risk att förlora ägarskapet för företaget.

Värdepapper

Värdepappersbelåning förekommer men är ovanligt bland små och medelstora företag, För noterade aktier, obligationer etc. finns fastställda belåningskurser för varje värdepapper. Övriga värdepapper belånas individuellt, det vill säga en värdering görs.

Lagerfinansiering

Kallas på engelsk stock finance och innebär att lagerförda produkter och varor ligger som säkerhet för lånet. Normalt placeras de pantförskrivna varorna hos en lagerhållare tills företaget betalt tillbaka skulden. Lagerfinansiering lämpar sig bäst för större butiker, grossister och importörer som vill frigöra kapital och har stora värden bundna i varulager.

Livförsäkringar

Det kan vara möjligt att pantsätta livförsäkringar eller annan motsvarande försäkring.  Belåna upp till ett visst värde efter individuell värdering.

Företagshypotek

Företagshypotek tidigare kallat företagsinteckning är en säkerhet i ett aktiebolag. Långivaren kan pantförskriva företagshypoteksbrev som säkerhet för sin kredit. Företagets värde bestäms genom en värdering av tillgångar och skulder. Mer om information företagshypotek fungerar och vad som kan pantsättas.

Borgen (Personlig)

Att värdera en borgen kan vara svårt, därför görs oftast personliga kreditupplysningar på firmatecknare och eventuella andra framträdande företagsledare/styrelseledamöter som kan vara aktuella för personlig borgen. Långivaren undersöker borgensmannens ekonomi och bedömer om borgensmannen är god för det belopp som han eller hon har gått i borgen för. I vissa fall kan det krävas att ytterligare dokumentation skickas in som uppgifter om aktuella banktransaktioner och lönespecifikationer.

Mer info om personlig borgen

Banktillgodohavanden

Banktillgodohavanden avser de likvida medel som finns insatta på ett bankkonto. Belåning kan ske av hela detta kapital, belånat belopp fungerar som säkerhet och låses fast/spärras tills det att lånet är återbetalat.

Pant över immateriella rättigheter

I vissa fall besitter företag tillgångar som faller under beteckningen immateriella rättigheter, detta kan exempelvis vara patent eller registrerade varumärken. För att en immateriella rättighet skall kunna användas som säkerhet vid företagslån krävs att pantsättningen registreras hos Patent- och Registreringsverket eller motsvarande myndighet där den immateriella rättigheten finns registrerad.

Lånegaranti (Bankgaranti)

Även om skuldebrevet i juridisk mening fungerar som ett bevis på en skuld och därmed berättigar kreditgivaren till återbetalning av lånat belopp samt avtalad ränta/avgift, kräver ett företagslån i regel ytterligare lånegarantier för att beviljas. Lånegaranti har i det närmaste kommit att bli synonymt med en statlig garanti som lämnas till företag för att de skall kunna erhålla lån från banken.

Lånegranti istället för personlig borgen

En vanligt förkommande modell för små- och medelstora företag är att erbjuda företagslån med personlig borgen, det innebär att en företagsledare eller annan bolagsperson tar på sig ett personligt betalningsansvar för skulden om företaget inte sköter återbetalningarna på ett bra vis.

Baksidan med denna modell är att enskilda entreprenörer och företagare tvingas riskera hela deras hushålls/personliga ekonomi för att få låna pengar. Inte minst i kristider (som nu till följd av Coronaviruset) då ett företagslån kan utgöra skillnaden mellan konkurs och fortsatt verksamhet, kan det vara svårt att få enskilda bolagspersoner att sätta hela deras livsekonomi på spel.

Banker och andra kreditgivare varken får eller vill låna ut pengar till verksamheter som inte kan uppvisa tillräckliga säkerheter eller borgen, riskerna är helt enkelt för stora för detta. Det är här statliga eller andra lånegarantier kommer in i bilden.  En lånegaranti gör det möjligt för företag att låna pengar utan att själva behöva ta hela risken.  Vanligast upplägget för lånegarantier för småföretag är att staten går in och tar 40-80% av risken och resterande risk 20-60% sker genom personlig borgen.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"