Ett företagsköp, även kallat företagsförvärv innebär att ett företag köps upp av någon utomstående part varvid bolaget skiftar ägare. Den vanligaste typ av bolagsköp innebär att större företag och juridiska personer förvärvar mindre verksamheter, men det är även möjligt för privatpersoner att göra företagsköp.

Att köpa ett aktivt aktiebolag eller annat företag som redan är igång, kan vara ett alternativ till att starta en egen firma. Beroende på vilken sorts verksamhet det rör sig om kan kostnaderna i slutändan bli ungefär lika stora. Dock bör du vara medveten om att det är ytterst ovanligt att privatpersoner kan få lån till företagsköp med säkerhet istället är man hänvisad till att låna av vänner/familj alternativt söka privatlån utan säkerhet, detta problem har emellertid även många nyföretagare som behöver kapital till uppstart och utveckling.

Företagsförvärv

Det är vanligt att framgångsrika bolag väljer att expandera den befintliga verksamheten genom att förvärva hela eller delar av andra företag. Att göra företagsförvärv är en offensiv metod som i regel syftar till att skapa ökad tillväxt, bland annat genom att utnyttja positiva synergieffekter och förbättrad konkurrensförmåga som kan efter en fusion. Men uppköp av etablerade företag på detta vis kräver kapital, grundrekommendationen för finansiering är att följa pecking order teorin som säger att man alltid i första hand bör utnyttja tillgängligt internt kapital innan man söker lån eller kapitalinvesteringar externt.

Metoder för finansiering av företagsförvärv

Företagsfinansiering kan delas in i tre huvudkategorier internt kapital (eget kapital), lån (externa skulder) samt investeringar (externa/nya ägare).

Kontant finansiering är i regel den säkraste och mest fördelaktiga finansieringsmetoden. Den innebär att man använder interna beskattade tillgångar som byggts upp genom balanserade vinstmedel. Detta eget kapital disponerar företaget fritt över och kan med fördel användas till att genomföra företagsförvärv eller andra investeringar.

Belåning innebär att man tar upp/tecknar en extern skuld för att finansiera ett förvärv eller uppköp. Oftast kräver företagslån som skall användas till företagsköp en viss kontantinsats och/eller personlig borgen.  Att finansiera företagsköp genom att kombinera lån och eget kapital kan vara en god idé för att säkerställa en god likviditet eller om man vet med sig att förvärvet i ett senare skede kommer att kräva ytterligare investeringar, vilka då kan finansieras via tillgängligt eget kapital.

Aktiefinansiering innebär att ett företag tar in extern kapital genom att emittera nya aktier och därefter säljer en andel av företaget till utomstående investerare. Fördelen med denna finansieringsmetod är att företaget inte drar på sig några nya skulder eller behöver belasta det interna kapitalet (utöver eventuella emissionskostnader). Medan nackdelen är att man säljer en del av sitt ägarskap och på sikt förlorar att tappa kontrollen över bolagsstyrningen samt mister rätten till en del av den inkommande betalningen vid en eventuell företagsförsäljning.

 

Minimera risker vid företagsköp med due diligence

Att köpa företag innebär alltid en risk, men genom att göra en grundlig due diligence kan dessa risker hanteras och minimeras vid företagsförvärv.

Det föreligger tre huvudsakliga risker med att köpa ett företag:

  1. Syftet med ett företagsförvärv uppfylls inte, man överskattar målföretaget och lyckas inte stärka sin marknadsposition eller får inte tillgång till nya marknader, kunskap eller teknik i den omfattning som man trodde man skulle få.
  2. Verksamheten fortsätter inte att leverera. Otillräcklig för hur ett företag fungerar, riskerar att leda till att verksamhet inte forsätter på ett förväntat vis efter förvärvet. Vid ett inkråmsköp (inkråmsöverlåtelse) sälja och överförs endast avtalade delar av ett företags verksamhet, risken är då stor att nödvändig kompetens, licenser och/eller kontrakt finns kvar i ursprungsföretaget vilket gör att verksamheten inte längre kan prestera på den förväntade nivån.
  3. Svårighet att integrera företagsköpet i den befintliga organisationen. Hur väl en verksamhet passar ihop med en annan samt vilka synergier som kan uppnås genom fusioner är svårt att förutse före företagsköp, risken att den nya verksamheten inte passar in i uppköparföretaget gäller både inkråms och aktieförvärv/fusioner.

Att underskatta riskerna med företagsköp kan bli en mycket kostsam lärdom, därför är det extremt viktigt att göra en utförliga due diligence. Syftet med due diligence är att mäta, identifiera och förebygga risker. Due Diligence fungerar även som en företagsbesiktning där olika delar av verksamheten undersöks ur ett immaterialrättsligt perspektiv och fungerar som en sorts ”försäkring” för att säljarens uppgifter överensstämmer med verkligheten.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"