Stödpaket till konkurshotade småföretag

Tusentals småföretagare kämpar för sin överlevnad till följd av den ekonomiska kris som Coronaviruset utlöst. I slutet av förra veckan presenterade Regeringen ett stödpaket som riktar sig till små- och medelstora företag. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.

Förslagen presenterades den 25 mars 2020. Nedan kan du se presskonferensen ledd av finansminister Magdalena Andersson:


Stöd och regeländringar som skall hjälpa krisande små- och medelstora företag:

Tillfälligt sänkta socialavgifter

Regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag under perioden 1 mars till och med 30 juni 2020.  Den statliga kostnaden för detta förslag beräknas uppgå till totalt 33 miljarder kronor.

Vem/vilka berörs av förslaget:

 • Små och medelstora företag med upp till 30 anställda
 • För löner upp till 25.000 kronor per månad.
 • Egenavgifter sätts ner på motsvarande vis.
 • Under den föreslagna tidsperioden betalar företag endast en pensionsavsättning på ersättning på 10%.

Anstånd om skatteinbetalning för moms

Möjligheten att skjuta upp inbetalningar till skattekontot i upp till ett år utökas att även gälla enskilda verksamheter som redovisar moms årsvis. Tidigare förslag om anstånd om skatteinbetalning för moms gällde endast för företag som redovisar månads- eller kvartalsvis.

Regeringen vill skapa en statlig företagsakut

Statlig lånegaranti

Regeringen vill skapa en statlig företagsakut med kapitaltillgångar motsvarande totalt 100 miljarder kronor som skall underlätta för företagare att låna och säkrare för banker att erbjuda företagslån. Tanken bakom en statlig företagsakut är att (staten tar en större risk, bankerna tar en mindre)

Låneakuten innebär att staten erbjuder 70 procentiga lånegarantier för nya lån från banker. Maxbeloppet som varje enskilt företag kan söka är 75 Mkr.

Tillfällig hyressänkning för utsatta branscher

Regeringens krispaket för småföretag innehåller även förslag om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader inom särskilt utsatta branscher, detta förslag avser i första hand Hotell- och restaurangbranschen samt handeln. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Ökad rätt till a-kassa

Förslag om ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag. Regeringen vill ändra gällande rådande ordning, så att företag kan erhålla a-kassa genom att pausa sitt företagande istället för att verksamheten definitivt måste upphöra. Enligt dagens regelverk måste det från avslutad ersättningsperiod gå minst fem år innan en företagare kan ansöka om en ny a-kasseperiod. Regeringen vill tillfälligt ändra denna regel med förhoppning att fler skall kunna återuppta sitt företagandet igen direkt efter en avslutad period med a-kassa.

(Uppdatering) En tillgängligare a-kassa

Den 2020-03-30 presenterades följande nya förslag som skall göra att fler kan få ersättning genom a-kassan under Coronakrisen.

 1. Kravet på arbetad tid sänks från 80 till 60 timmar per månad. Alternativt att man arbetat 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.
 2. Kravet på anslutningstid för att vara berättigad till inkomstbaserad arbetslöshetsersättning sänks från 12 mån till 3 mån.
 3. Grundbeloppet höjs till 510 kr/dag  och taket i a-kassan höjs till max 1200 kr/dag.
 4. Företagare som lägger sina verksamheter som vilande under 2020 skall undantas från 5-årsregeln.
 5. Karensdagar slopas tillfälligt för den som blir ofrivilligt arbetslös.

Tillfällig regeländring för periodiseringsfonder

Förslag om tillfällig ändring i reglerna för periodiseringsfonder, som gör det möjligt för egenföretagare att få tillbaka inbetald preliminärskatt som de betalat in under 2019. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond – upp till ett tak på 1 Mkr. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Tidigare åtgärder som riktar sig till företag (Läs mer här):

 • Mer kapital avsätts till statliga Svensk Exportkredit (SEK), låneramen höjs från 125 miljarder till 200 miljarder. Detta kreditkapital är öronmärkt för lån till exportföretag.
 • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier höjs med 50 miljarder, från 450 miljarder till 500 miljarder kronor.
 • Almis lånefond utökas med 3 miljarder, total höjning från 6 miljarder till 9 miljarder kronor. Samtidigt lanserar statliga Almi Företagspartner ett nytt brygglån som skall hjälpa krisande småföretag och Startups.
 • Korttidspermittering – Innebär att anställda går ner i arbetstid, får en något minskad lön samtidigt som staten går in och tar halva kostnaden för arbetstagaren. Denna åtgärd sjösätts för att hjälpa företag med kostsamma arbetsgivaravgifter.
 • Staten tar över kostnaden för sjuklön – Regeringen föreslår att staten tillfälligt bekostar alla sjuklönekostnader. Förslaget gör det även möjligt för egen företagare att söka ersättning för egen karens.
 • Likviditetsstöd – för att rädda bolagens likviditet gör man det möjligt för företag att låna av sig själv, genom att ta av de pengar som finns insatta på skattekontot exempelvis: moms, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. För att kunna utnyttja denna möjlighet behöver man först söka anstånd hos Skatteverket. I dagsläget går det att erhålla anstånd med tre månaders inbetalningar, detta “lån från skattekontot” skall senast vara återbetalt inom ett år.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *