Yrittäjälle on pakollinen YEL-vakuutus, jolla yrittäjätoiminnasta kertyy vanhuuseläkettä itsemääritetyn YEL-tulon mukaisesti.

Työntekijät on pakko vakuuttaa

Yritykseen palkatut työntekijät on pakko vakuuttaa lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella tapaturmien ja ammattitautien varalta ja Työntekijän eläkevakuutuksella TyEL:illä. Nämä ovat ainoat pakolliset vakuutukset.

Yritystoiminnassa solmitaan usein erilaisia sopimuksia kuten vuokratessa ja työntekijöitä palkatessa. Oikeusturvavakuutuksesta voi saada apua työsuhteita koskeviin erimielisyyksiin tai jos asiakkaalla on eriävä näkemys yrityksen tuotteesta tai palvelusta.

Yritystoiminta saattaa keskeytyä tulipalon, vuotovahingon tai suuren ilkivallan seurauksena. Keskeytysvakuutuksesta on mahdollista saada korvausta tällaisissa tilanteissa tai jos yritys joutuu siirtymään tilapäisiin toimitiloihin edellä mainituista syistä.

Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä tapaturmavakuutuksella, joka korvaa sekä työ-että vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat. Sairauskuluvakuutuksesta voi saada korvausta hoitokuluista ja lääkkeistäjos sattuu sairastumaan. Molempiin vakuutuksiin on mahdollista liittää päivärahaturvat työkyvyttömyyden varalle. Näin tulosi eivät katkea jos et voi tehdä töitä sairauden tai tapaturman takia.

Toiminnanvastuuvakuutuksella katetaan omaisuus- ja henkilövahinkoja, joista yrittäjä joutuu vahingonkorvauslain perusteella vastuuseen. Tällaisia ovat esimerkiksi jos työn yhteydessä tulee särkeneeksi asiakkaan omaisuutta. Vakuutus ei ole pakollinen, mutta työn teettäjä voi sitä vaatia.

Yrityksen nimissä ostettu omaisuus vakuutetaan yrityksen omaisuusvakuutuksella. Jos yrityksen toimintaan kuuluu tavaroiden myynti ja tavarat säilytetään kotona, ne pitää vakuuttaa omaisuusvakuutuksella.

Jos yrityksellä on auto, se on pakko vakuuttaa liikennevakuutuksella, mutta se ei korvaa omalle autolle aiheutuneita vahinkoja. Oman auton vahingoille voi hankkia kaskovakuutuksen, johon kuuluu yleensä hinauspalvelu. Autolla kuljetettu omaisuus pitää vakuuttaa erikseen.


Yritysvakuutukset

Yritys voi ottaa monenlaisia vakuutuksia liiketoimintansa suojaksi. Osa vakuutuksista on lakisääteisiä, kuin taas osa vapaaehtoisia.

Yrityksen lakisääteiset vakuutukset

Yrityksen tulee ottaa työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus. Se antaa suojaa työtapaturmien tai ammattitautien varalta. Mikäli työntekijällä on työsuhde työnantajaan ja hän tekee työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan, yrityksen tulee vakuuttaa hänet lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Yrityksen omistajat tai yksityisyrittäjät voivat ottaa itselleen vapaaehtoisen yrittäjän työ- ja vapaa-ajan vakuutuksen. Se vastaa turvaltaan ja kattavuudeltaan työntekijöiden lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Yrittäjän työ- ja vapaa-ajan vakuutuksen voimassaolo vaatii myös YEL-vakuutuksen, jonka tulee olla voimassa vahinkohetkellä eläkeyhtiössä. Yrityksen tulee myös vakuuttaa omistamansa autot, trukit ja muut vastaavat ajoneuvot liikennevakuutuksella, joka on palkollinen.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Yritys voi ottaa myös vapaaehtoisia vakuutuksia turvatakseen taloudellista tilannettaan. Esimerkiksi keskeytysvakuutus on hyvä suoja sitä vastaan, että yrityksen toiminta keskeytyy yllättäen. Se turvaa yrityksen palkanmaksun, vaikka toiminta keskeytyisikin. Keskeytysvakuutuksessa on yleensä omavastuuaika, jonka täyttymisen jälkeen vasta voi siitä hakea korvausta. Vastuuvakuutus suojaa siltä, että yrityksen toiminta tai sen valmistamat tuotteet aiheuttavat vahinkoa käyttäjälle. Vastuuvakuutuksia on monenlaisia riippuen yrityksen toimialasta, esimerkiksi tuotevastuu, tietoturvavakuutus, toiminnan vastuuvakuutus ja konsulttivastuuvakuutus. Myös yrityksen omaisuus ja irtaimisto on hyvä vakuuttaa, sillä ne ovat usein erittäin arvokkaita. Rakennukset, metsät, kiinteistöt, laitteet ja kaikki minkä yritys omistaa, voi vakuuttaa. Yritys voi tarjota henkilökunnalleen lisäetua myös mm. sairauskuluvakuutuksen.