Yhtiöiden ominaispiirteisiin kuuluu, että sen varojen määrää ja niiden nostamisoikeutta on rajoitettu. Tarkoituksena on turvata yhtiön vakavaraisuus, jotta yrityksen taloudellinen tilanne ei heikkenisi liikaa. Tarkoituksena on myös taata yhtiön maksuvalmius, eli yrityksen kyky maksaa velkansa takaisin lyhyellä aikavälillä. Avoimen yhtiön ainutlaatuisuus piile siinä, että se voi periaatteessa omata niin vähän varoja kuin sen yhtiömiehet vain haluavat. Yhtiömiehet voivat myös nostaa varallisuutta pois yhtiöstä ja käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa.

Vierasta pääomaa tai yhtiömiesten rahoitusta

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat vastuussa koko varallisuudellaan avoimen yhtiön veloista. Jos velka erääntyy ja avoin yhtiö ei pysty sitä maksamaan, velkoja voi periä saataviaan keneltä tahansa yhtiömiehistä. Velkoja voi myös velkoa koko summaa yhdeltä yhtiömieheltä kokonaisuudessaan. Laissa ei ole vaatimusta siitä, paljonko avoimella yhtiöllä tulisi olla vähimmäispääomaa. Tämä johtuu juuri siitä, että avoimen yhtiön yhtiömiehillä on henkilökohtainen vastuu veloista ja velvoitteista.

Yhtiömiehet voivat esimerkiksi sopia, kuinka paljon jokainen heistä sijoittaa yhtiöön. Avoin yhtiö voi myös ottaa velkaa. Vieraassa pääomassa huono puoli on se, että se tulee lopulta avoimen yhtiön yhtiömiesten itsensä maksettavaksi. Tämän vuoksi yhtiömiesten kannattaa tehdä sopimus, jotta kukaan heistä ei tällaisella hetkellä joudu kohtuuttomaan tilaan. Yhtiösopimuksella voi määrätä mm. miten yhtiömiesten vastuu tällaisessa tilanteessa määräytyy. Vierasta pääomaa voi hakea esimerkiksi pankista, Finnverasta tai netin luotonantajien kautta.


Yritysmuodot

Yleisimmät yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö.

Toiminimi

Toiminimellä toimiva yrittäjä tekee kaikki sopimukset omalla nimellään. Hän on vastuussa sitoumuksistaan myös henkilökohtaisella omaisuudellaan, vaikka toiminimen kirjanpito olisi erillään toiminimen alla ja toiminimelle rekisteröity oma nimi. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus nostaa toiminimen varoja. Toiminimen perustamisessa riittää maksullinen ilmoitus kaupparekisteriin lomakkeella. Toiminimi tarvitsee rekisteröidä vaintiettyjen ehtojen täyttyessä.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö saa alkunsa rekisteröimisellä. Pitää tehdä kirjallinen yhtiösopimus. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimus on tehtävä kirjallisesti. Yhtiösopimuksessa sovitaan yhtiön perustamisesta ja yhtiön toiminnan kannalta tarpeellisista asioista. Yhtiömiehiä tulee olla vähintään kaksi. Pääoma muodostuu päämiesten antamista panoksista, kuten rahasta tai työpanoksesta. Jokainen yhtiömies on oikeutettu päättämään yhtiötä koskevista asioista. Yhtiömiehet ovat vastuussa ulkopuolisille rajattomasti, henkilökohtaisesti ja omalla omaisuudellaan. Velkoja voi valita keneltä yhtiömiehistä vaatii velkansa. Yhtiömiehillä on lain nojalla oikeus saada korvaus yhtiöltä sen asioiden hoidosta aiheutuneista menoista. Yleensä korvaus on palkka ja osuus yhtiön voitosta.

Kommandiittiyhtiö

Myös kommandiittiyhtiö pitää ilmoittaa rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.Yhtiösopimus pitää tehdä kirjallisesti ja siitä pitää ilmetä tietyt seikat, esim. äänettömän yhtiömiehen panos rahamääräisenä ja tälle maksettavaa voitto-osuus. Yhtiömiehet sijoittavatyhtiöön pääomaa. Vastuunalaisen yhtiömiehen panos voi olla rahaa, tavaraa tai työpanos. He vastaavat yhtiön veloista myös henkilökohtaisella omaisuudellaan. Äänettömän yhtiömiehen sijoitus on vain rahanarvoista omaisuutta, jolle hän saa tuoton eikä hän ole vastuussa yhtiön velvoitteista. Velkojan on haettava velkojaan ensin yhtiöltä. Jos varoja ei ole, seuraavaksi velkoja voi vaatia vastuunalaisilta yhtiömiehiltä henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka osakkaat omistavat välillisesti. Osakkaat saavat yhtiöstä varoja osingon muodossa. Osakeyhtiön sitoumuksista eivät vastaa osakkaat henkilökohtaisesti vaan ne hoidetaan osakeyhtiön varallisuudesta. Osakeyhtiö helpottaa lainan saamista ja sen kautta on myös helpompi käydä kauppaa.