Om man bestämt sig för att söka finansiering externt till en större investering eller färdigställande av ett projekt, är det viktigt att ta höjd för oväntade kostnader och förseningar som kan tänkas uppstå. Rekommendationen är därför att ansöka om ett något större lånebelopp än vad kostnadsberäkningarna säger, så att det finns marginaler att ta av om något oförutsägbart händer.

Flera faktorer påverkar hur mycket pengar ett företag kan få låna. Storleken på lånet anpassas huvudsakligen utifrån den beräknade återbetalningsförmågan och bedömda risken. Samtidigt gör de flesta kreditgivarna en helhetsbedömning av verksamhetens ekonomi, tillgångar, företagsledning, affärsidé, skulder, varumärke samt skötsel för att sedan presentera ett anpassat krediterbjudande.

Hur mycket får företag låna – några riktlinjer
  1. Nystartat företag kan låna ca 10 procent av uppskattad beräknad omsättning utan tillgångar/särskilda säkerheter. Det innebär att en startup med fem miljoner i omsättning kan beviljas företagslån upp till ca 500.000 kr utan säkerhet.
  2. Etablerade företag med mångårig verksamhetshistorik kan låna upp till ca 15-20 procent av omsättning utan säkerhet. Individuell bedömning tillämpas dock alltid och fler faktor utöver vilken omsättning företag har påverkar storleken på lånebeloppet.
  3. Maskiner, utrustning och andra inventarier kan belånas upp till 10-15 procent av nyvärdet. Exempelvis kan en maskin med ett nyvärde på fyra miljoner fungera som säkerhet för ett lån på ca 400.000-600.000 kr.
  4. Lager är en tillgång som kan belånas upp till ca 10-20 procent. Genom lagerfinansiering kan låst kapital frigöras enligt följande exempel: likvida medel på omkring 5-10 miljoner kan frigöras genom att ett lager som värderas till 50 miljoner belånas.
  5. Kundfakturor kan belånas upp till 60-95 procent, hur stora belopp som företag kan låna genom fakturabelåning beror både på fakturabeloppens storlek samt vilka risker som är kopplade till dessa kundfodringar.
  6. Fastigheter kan belånas upp till 60-80 procent av marknads-/taxeringsvärde.
  7. Ett företag kan i princip låna så mycket eget kapital man önskar från en ägare, investerare eller annan företagsledare, förutsatt att motsvarande kapitalbehov existerar.
Vad innebär individuell bedömning?

I samband med låneansökan kan företag själv fylla i hur mycket pengar de önskar låna, efter signering tas en kreditupplysning på företag och ibland även dess ägare. Därefter gör långivaren en individuell bedömning, detta underlag används sedan för att anpassa storlek och ränta på företagslånet utifrån uppvisad betalningsförmåga. Företag med hög kreditvärdighet tillåts låna mer pengar än de med enbart god återbetalningsförmåga. Företag eller bolag vars företagsledare har bristande eller svag kreditvärdighet beviljas sällan hela det begärda beloppet och nekas ibland helt lån.

Nedan går vi igenom de viktigaste bedömningsfaktorerna:

Skuldsättningsgrad

Mäter förhållandet mellan ett företags egna kapital och dess skulder, en skuldsättningsgrad över 1 innebär att skulderna är större än det egna kapitalet. Hög skuldsättningsgrad medför låg soliditet vilket är en ekonomisk riskfaktor.

Kreditrisk

För banker och andra kreditgivare är det otroligt viktigt att bedöma kreditrisk innan man upprättar kreditavtal med företag.  Risken får inte överskugga de potentiella vinstmöjligheterna, därför görs kreditupplysningar för att beräkna kreditvärdigheten. Utifrån denna bedömning anpassas lånestorlek, ränta och eventuella krav på säkerhet eller personlig borgen.

Kassalikviditet

Termen kassalikviditet används för att visa ett bolags betalningsförmåga på kort sikt. Denna indikator som även ibland kallas kassaflöde är en viktig faktor när låneföretag bedömer sannolikheten för huruvida återbetalningar och amorteringar kommer ske i tid.

Kredithistorik

Även om kredithistoriken utgör en del av kreditriskanalysen, är det ändå befogat att lyfta fram denna faktor som en egen punkt. Betalningsanmärkningar, obetalda skulder, inkassoärenden och skuldsaldo hos Kronofogden är alla avgörande faktorer som kan hindra eller kraftigt begränsa möjligheterna för företag att få låna pengar. Kreditgivare granskar primärt kredithistoriken inom företagets verksamhet men är även intresserade av hur privatekonomin ser ut för nyckelpersoner/företagsledare och andra potentiella borgensmän.

Positivt kassaflöde

Att ett företag går med vinst och successivt ökar andel likvida medel är en markör för att verksamheten har kapacitet att långsiktig bära sig. Även om banker och andra långivare förstår att de flesta nystartade företagen inte genererar vinst direkt, kan ett positivt kassaflöde och storleken på de likvida tillgångarna ändå påverka hur stort företagslån som kan erbjudas samt vilka villkor som tillämpas.

Omsättning

En växande omsättning som beror på ett stort antal affärer tenderar att drar upp företagsvärdet och ses som en naturlig tillväxtindikator. Ökande handel inom en verksamhet, öppnar upp för merförsäljning och större marginalvinster genom små justeringar, kreditgivare föredrar därför att låna ut pengar till bolag med högre och helst växande omsättning.

Antal verksamhetsår

Ett nystartat företag som saknar tidigare bokslut och årsredovisningar är ett oprövat kort jämfört med ett väletablerat aktiebolag med ett väl inarbetat varumärke. Ser man till alla svenska aktiebolag är överlevnadsgraden hög, ser man till åren 2015-2017 har endast omkring 1% av företagen gått i konkurs varje år (Bolagsverket.se). Detta bör ställas mot att man brukar räkna med att ungefär var tredje nystartat företag inte bär sig. Risken för konkurs minskar således exponentiellt med antalet verksamhetsår. Dessutom är inte ovanligt att bolag med lång verksamhetshistorik även har tillgångar i form av immateriella rättigheterna, avtal och fastigheter som kan användas för att garantera lån.

Affärsverksamhet

En företagsvärdering kan inte enbart göras utifrån finansiell data och ekonomiska siffror. Hur affärsverksamheten är uppbyggd, exempelvis om kundstocken utgörs av många mindre köpare eller ett fåtal större kunder samt om verksamheten är uppbyggd kring ett fåtal nyckelpersoner eller om kompetens enkelt kan ersättas, har stor betydelse för hur risk- och konkurens utsatt en verksamhet bedöms vara Värdet på ett företag har särskilt stor påverkan på vilket lånebelopp som kan beviljas om företagslånet garanteras genom ett så kallat företagshypotek.